Contractació pública en l'àmbit dels arxius i la gestió documental (2012-2016)

"La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix l’obligació de les administracions de fer accessible la informació relativa a la contractació pública a través del Registre públic de contractes, que ha de permetre la consulta directa i dinàmica de les dades dels contractes executats els darrers 5 anys.

El Registre públic de contractes permet actualment l’accés a les dades a partir de cerques limitades a l’obtenció d’un màxim de 500 registres, de manera que, tot i ser una eina molt potent, no fa possible un treball d’anàlisi en profunditat de l’estat de la contractació pública a Catalunya sense un tractament de dades previ.

A finals de 2016, l’AAC es va proposar conèixer la situació de la contractació pública al sector de l’arxivística i la gestió documental a partir de les dades del Registre públic de contractes. Per aquest motiu, entre el 21 i el 23 de febrer de 2017, es va fer una extracció de les dades dels contractes adjudicats els anys 2012 a 2016, que va oferir un total de 153.799 resultats que posem al vostre abast.

Dades del Registre Públic de Contractes [consulta: 23 de febrer de 2017]

Els resultats obtinguts evidencien la manca de completesa de les dades de contractació pública disponibles, amb una clara sobrerepresentació de la informació contractual de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en relació a l’administració local, o dels contractes adjudicats el 2016 respecte els anys anteriors. I tot això malgrat de l’obligació de comunicació de dades que l’Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, de modificació de l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, sobre el funcionament del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, va extendre a totes les administracions públiques catalanes.

Podeu consultar aquí el número de contractes dels òrgans contractants de l’administració catalana i el seu sector públic publicades al Registre Públic de Contractes en data de 23 de febrer de 2017.

A partir, fonamentalment, de l’aplicació de filtres per paraula clau sobre la informació del camp descripció del contracte, l'Associació d'Arxivers de Catalunya ha identificat un total 2.392 contractes que fan referència a la contractació de serveis, obres i subministraments vinculats al camp de l’arxivística i la gestió de documents. Us oferim tot seguit l'anàlisi dels resultats obtinguts."

1.- Volum de contractació en arxivística i gestió documental a Catalunya
2.- Distribució de la contractació en arxivística i gestió documental per categories
3.- Distribució de la contractació en arxivística i gestió documental en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

Serveis oferts en gestió documental

4.- Distribució de la contractació en arxivística i gestió documental segons el tipus d'administració contractant

Serveis oferts en gestió documental

5.- Distribució de la contractació en arxivística i gestió documental per anys

Serveis oferts en gestió documental

6.- Distribució de la contractació en arxivística i gestió documental segons el procediment de contractació

Serveis oferts en gestió documental

7.- Distribució de la contractació en arxivística i gestió documental per import d'adjudicació

Serveis oferts en gestió documental

8.- Empreses del sector adjudicatàries de contractes per un import superior als 300.000 euros al llarg del període 2012-2016